Regulamin korzystania z domków

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki,na których można dokonać rezerwacji i najmu Domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji ( wpłacenia 30% zaliczki ) umowę najmu uważa się za zawartą.

 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną ( telefoniczną ) należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zaliczki,o której mowa w pkt. 1 w ciągu 3 dni ( liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy ). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i ich aktualizacji.

 3. Wpłata zaliczki przez Wynajmującego oznacza ,że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

 4. Pozostałą kwotę za pobyt Wynajmujący wpłaca gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy.

 5. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 100 PLN,która jest zwracana w dniu wyjazdu po sprawdzeniu Domku.

 6. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas,zaliczka nie podlega zwrotowi.

 7. Doba zaczyna się o godzinie 16:00 ( przyjazd ), a kończy się o godz.10:00 (wyjazd ).

 8. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem,jeżeli godzina przyjazdu jest inna niż w punkcie 7 ( godz. 16:00 ).

 9. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę,Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

 10. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt nawet,jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela,przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu ( przyczyny osobiste,problemy komunikacyjne,strajki itp.).

 11. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Wynajmującego,kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

 12. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuję w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

 13. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku ( bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej),Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy ze wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

 14. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia.

 15. Wynajmujący korzystają z usług na własne ryzyko.Za doznane urazy,szkody i zniszczenia majątku ( szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby ), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu,firma nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć ). Wynajmujący po przyjeździe,przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek,tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i inne urządzenia znajdujące się w Domku.

 16. Uwagi co do uszkodzeń,zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela.

 17. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych,ale tylko w elementach niewidocznych ( takich jak uszkodzone łózko,drzwi do szafy itp. ).

 18. Brak uwag ze strony Wynajmującego,co do takich uszkodzeń w ciągu 4 godz. Po otrzymaniu kluczy oznacza,że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu,a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w dobrym stanie.

 19. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to,by wszystkie naprawy zniszczeń,uzupełniania braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

 20. W Domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

 21. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w miejscu wskazanym przez Właściciela.

 22. W przypadku,gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i / lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia miedzy ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 23. Jeśli w skutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 22:00 do 6:00 Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionej interwencji wezwania policji,Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

 24. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową,nie będących na wyposażeniu a mogących stwarzać zagrożenie pożarowe np.:grzałki elektryczne,grzejników,palników gazowych itp.Zabrania się rozpalania piecyka grillowego na tarasie Domku lub w jego pobliżu poza miejscem do tego przeznaczonym.Zakazane jest również wnoszenia do Domku materiałów łatwopalnych wybuchowych lub o nieprzyjemnym zapachu.

 25. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku.O konieczności dokonania takich Wynajmujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Właściciela obiektu.

 26. Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu Domku w stanie zastanym,co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem.Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje utratą pozostawionej kaucji celem opaty generalnego sprzątania Domku.

 27. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności spowodowane np.czasowym brakiem wody czy energii elektrycznej. Korzystanie z placu zabaw jest dozwolone tylko w obecności rodziców.

 28. Nie odpowiadamy na wiadomości SMS,a zawarte w nich informacje będą ignorowane.

 29. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym jest prawo polskie.Ewentualne spory będą rozstrzygane sądownie,a sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.